Tuesday, September 24, 2013

Geneva

Dali, basaha nyo kung nag-ano kami sa Geneva. Agto lang sa Balay Sugidanun kag basaha ang:


Sunday, September 22, 2013

Naga-kahidlaw man ikaw?

May istorya rugto parte sa hidlaw. Agto lang sa Dungug Kinaray-a ukon click lang ang link sa dalum:

Tuesday, September 10, 2013

Paano mag-agto sa Geneva halin sa Vienna?

Palihog lang agto sa Balay Sugidanun hay rugto may ginsulat ako parte kadya. Bisitaha nyo lang ang ginsulat ko rugto:

Byahe sa tren pa-Geneva

Monday, September 09, 2013

Ispiho Kang Kabuhi

Gina-imbitar ko kamo maghapit rugto sa Dungug Kinaray-a nga website kag magbasa kang mga istorya kag mga pa-ino-ino.

May rugto man ako nga mga dugang nga sinulatan, kabay masadyahan man kamo magbasa. Indi magkalipat nga magbilin kang komento. Salamat gid.

Yuhum 

Tuyo

Gahud

Monday, August 12, 2013

Ano ang bulong sa lipat?

Antes ako malipat, gusto ko ipama-an kaninyo nga may ginsulat ako rugto sa Dungug Kinaray-a parte sa lipat. Ano kuno ang bulong sa lipat? Dumduman nyo pa dya nga pamangkot? Dumduman nyo pa ang sabat? Palihog lang agto rugto para mabasa nyo. Palihog man bilin kang komento. Salamat gid. 

Ano ang bulong sa lipat?


Thursday, August 01, 2013

Padayon ang Kinaray-a

Ang Dungug Kinaray-a nga website puede run mabuksan. Agto lang sa http://www.dungugkinaray-a.com para duro pa gid ang inyo mabasa kag maman-an nga Kinaray-a.

Luwas sa DK, and Balay Sugidanon padayon man sa pag-tudlo kanatun kang duro nga klase sa pag-gamit man kang aton hambal.

Kag duro pa gid nga mga paagi nga gina-palapnag natun ang pag-usar kang atun hambal nga dya. May sa musika man, ang OKM, nga naga-guwa sa duro-duro nga mga websites kag syempre rugto mismo sa atun probinsya sa Antique, sige ang patokar natun kang mga kanta nga dya. Bisan sa mga eskuelahan kag sa mga baylihan man.

Daw hindi mapatihan nga makalambot sa amo kadya. Hay kang una kung puede lang gani hindi kita maka-hambal Kinaray-a sa eskuelahan kag sa mga opisyal nga mga hitabo, sa mga pagsulat. Nga dapat lain nga lengguahe ang usaron. Pero kadya ay kanami lang. Kag pasalamat kita sa atun mga kasimanwa nga nagtinguha gid nga hindi paglipatan ang hambal natun nga dya.

Gani padayon!

Sa baybay kang Taringting


Wednesday, July 24, 2013

bisita sa balay sugidanon

Hindi nyo paglipatan maghapit rugto sa balay sugidanon. Duro man rugto ang mga istorya sa kinaray-a kag iban pa. Rugto man ako nagasulat-sulat kis-a.

http://balaysugidanun.com/category/blog/jigsz-ns/